Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI
(TÜRKİYE ULUSAL AJANSI)

PERSONEL ALIMI SINAV DUYURUSU

I - GENEL BİLGİLER

T.C. Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığının ilgili kuruluşu Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı) sözlü olarak gerçekleştirilecek giriş sınavı ile çeşitli unvanlarda 96 sözleşmeli personel alınacaktır. Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgisine göre Ek 23 üncü ve Ek 27 nci maddeleri ile Türkiye Ulusal Ajansı İnsan Kaynaklan ve Uzmanlık Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir.

 1. SINAVA KATILMA KOŞULLARI
 1. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
 2. Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
 3. Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) aşağıda yer alan tablolarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak

Denetçi için,

ç) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin ilanda belirtilen (Tablo-1) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 1. Kamu İç Denetçi Sertifikasına ya da uluslararası geçerliliği bulunan CIA (CertifledlnternalAuditor), CISA (Certified Information SystemAuditor), CCSA (Certified Control Self Assessment) ve CGAP (CertifiedGovernment Auditing Professional) sertifikalardan birine sahip olmak
 2. İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde giriş sınavının son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az (B) düzeyinde puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

Uzman Yardımcısı için;

 1. En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin ilanda belirtilen (Tablo-2) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 2. İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde giriş sınavının son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az (B) düzeyinde puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

Avukat için;

ğ) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin ilanda belirtilen (Tablo-3) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 1. Avukatlık stajını tamamlamış olmak,

Mütercim için;

ı) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin ilanda belirtilen (Tablo-4) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 1. İngilizce dilinde sınav tarihinden önceki 5 yıl içerisinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az (A) düzeyinde puan almak veya İngilizce dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

Büro Görevlisi ve Sekreter için;

 1. İlanda yer alan tablolarda (Tablo-5 ve 6 ) belirtilen mezuniyet şartlarını taşımak,

Koruma ve Güvenlik Görevlisi için;

 1. Lise mezunu olmak,
 1. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
 1. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartlan taşıyor olmak,
 2. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
 3. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Destek Personeli (Hizmetli) için;

ö) Lise mezunu olmak,

 1. Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
 1. - BAŞVURU TARİHLERİ

Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 18 Mart 2024 -14 Nisan 2024

 1. - BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

Başvurular, Ajansın https://basvuru.ua.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

 1. Yükseköğretim veya ortaöğretim mezuniyet belgesi veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
 2. KPSS sonuç belgesi,
 3. Denetçi için Kamu İç Denetçi Sertifikası ya da geçerliliği bulunan uluslararası denetim sertifikası,

ç) Denetçi, Uzman Yardımcıları ve Mütercim için YDS veya ÖSYM tarafindan buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

 1. Avukatlar için stajını tamamladığına dair belge ya da avukatlık ruhsatı,
 2. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için silahlı özel güvenlik kimlik kartı veya onaylı örneği,
 3. Son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm ebadında vesikalık fotoğraf.

Adaylar sadece tek bir alana başvuru yapabilecektir. Eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı veya istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu başvuru sahiplerinin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri 19 Nisan 2024 tarihinde Ajansa ait www.ua.gov.tr internet sayfasında duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlgili bölümlerden herhangi birine yeterli başvuru alınamaması ya da yapılacak sınavlar sonucunda yeterli sayıda başarılı aday olmaması halinde, diğer bölümlerden alım yapılabilecektir.

Başvuru bilgilerinin doğruluğundan, fotoğrafın uygunluğundan ve başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur. Aday, başvuru süresi içinde başvuru formunda beyan ettiği bilgilerde (yabancı dil seçimi vb.) değişiklik yapabilecektir.

 1. - GİRİŞ SINAVI ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLARI

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığında (Türkiye Ulusal Ajansı) istihdam edilecek personel için gruplar, bölümler, boş pozisyon sayısı, sözlü sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanlan aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablo 1: Denetçi için Öğrenim Dalı ve Kontenjan

Unvan

Mezun Olunan Alan/Bölüm

Boş Pozisyon Sayısı

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

Taban Puan

Denetçi

Hukuk Fakültesi, İktisadi vc idari Bilimler, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler

Fakülteleri

1

4

KPSS P3

70

Tablo 2: Uzman Yardımcıları için Öğrenim Dalları ve Kontenjanları

Gruplar

Mezun Olunan Alan/Bölüm

Boş Pozisyon Sayısı

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

Taban Puan

l.Grup

(Ekonomi ve Maliye

Grubu)

İstatistik, Finans Ve Bankacılık, İşletme, İşletme Yönetimi, Maliye, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme Yönetimi,

İşletme Yönetimi, İşletme Mühendisliği, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Ekonomi- Yönetim Bilimleri, İktisadi ve Ticari İlimler, Maliye-Siyasal Bilimler, Maliye-Siyasi İlimler, Ekonomi ve İstatistik, Ekonomi- İşletme, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Uluslararası İşletme Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, İstatistik, Finansal Ekonometri, İktisat ve Maliye, İşletme Ekonomisi, Siyasal Bilimler ve Maliye, Sosyal Siyaset ve Maliye, Ekonomik ve Mali İşletmecilik, İşletme-İstatistik, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Denetim, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Politika ve Ekonomi, İşletme, İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Uluslararası Ekonomi ve Finans, Maliye-Muhasebe, Siyasi İlimler ve Maliye, Maliye-Sosyal Siyaset, Ekon om i-M al iye, İşletme ve İstatistik

13

52

KPSSP12

KPSSP14

KPSSP19

KPSS P24

KPSS P39

KPSS P44

70

2. Grup

(Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu)

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Siyasal Bilimler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Diplomasi ve Dış Münasebetler, Siyaset ve Yönetim, Sosyal Siyaset ve Siyasi İlimler, Sosyal ve Siyasal Bilimler, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler, Siyasal Bilimler ve Sosyal Siyaset, Siyaset ve İdare, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Uluslararası Çalışmalar, Siyasal ve Sosyal Bilimler, Siyasal İlimler ve Sosyal Siyaset, Siyaset ve İdari Bilimler

10

40

KPSS P29

KPSS P34

70

3.Grup (Hukuk Grubu)

Hukuk

4

16

KPSS P4

70

4. Grup (Bilişim Grubu)

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik Mühendisliği, Matematik, Endüstri Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Yazılım Geliştirme, Fizik, Fizik Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği

6

24

KPSS P2

70

5. Grup (İletişim ve Halkla İlişkiler Grubu)

İletişim, İletişim Sanatları, İletişim Bilimleri, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İletişim Tasarımı vc Medya, İletişim Tasarımı ve Yeni Medya, İletişim ve Tasarım, Grafik, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi, Sinema ve Televizyon, Sinema Televizyon ve Fotoğrafçılık, Sinema- Televizyon, İletişim Ve Tasarımı, Medya ve İletişim, Radyo Televizyon ve Sinema, Sinema ve Dijital Medya, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Yeni Medya ve İletişim, Yeni Medya, Yeni Medya ve Gazetecilik, Grafik Tasarım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Bilgisayar Destekli Tasarım vc Animasyon, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Sosyal Medya Yöneticiliği, Sinema-TV-Fotoğrafçılık, Sinema-TV, Medya ve Görsel Sanatlar, Basın ve Yayın, Gazetecilik, Görsel Sanatlar, Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı, Grafik Sanatlar, Grafik Tasarımı, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon, Radyo ve Televizyon, Medya ve İletişim Sistemleri, Yeni Medya ve İletişim Sistemleri, Sinema ve TV

3

12

KPSS P3

70

6. Grup (Eğitim Grubu)

Eğitim Fakültesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi

13

52

KPSSP10

70

7. Grup (Mühendislik ve Mimarlık Grubu)

Mühendislik, Teknoloji, Fen ve Mimarlık Fakülteleri

13

52

KPSS P3

70

TOPLAM

62

248

Tablo 3: Avukat için Öğrenim Dalı ve Kontenjan

Unvan

Mezun Olunan Alan/Bölüm

Boş Pozisyon Sayısı

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

Taban Puan

Avukat

Hukuk Fakültesi

I

4

KPSS P3

70

Tablo 4: Mütercim için Öğrenim Dalı ve Kontenjan

Unvan

Mezun Olunan Alan/Bölüm

Boş Pozisyon Sayısı

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

Taban Puan

Mütercim

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Kültürü, Çeviri Bilimi (İngilizce), İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, tngilizce-Fransızca Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat

1

4

KPSS P3

70

Tablo 5: Büro Görevlisi Pozisyonu için Kontenjanlar

Gruplar

Mezun Olunan Alan/Bölüm

Boş Pozisyon Sayısı

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

Taban Puan

I.Gnıp (Adalet Grubu)

Adalet, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

1

4

KPSS P93

70

2.Grup (Ekonomi ve Maliye Grubu)

Bankacılık ve Sigortacılık, İşletme Yönetimi, Maliye, Muhasebe ve Vergi Uygulamalan, Dış Ticaret

10

40

KPSS P93

70

3,Grup (İletişim Grubu)

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Görsel İletişim, Grafik Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Medya ve İletişim, Sosyal Medya Yöneticiliği, Reklamcılık, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Radyo ve Televizyon Teknolojisi, Yeni Medya ve Gazetecilik

3

12

KPSS P93

70

4.Grup (Bilişim Grubu)

Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Güvenliği, Elektronik Teknolojisi, Siber Güvenlik, Web Tasarımı ve Kodlama, Bilgi Yönetimi, İnternet ve Ağ Teknolojileri

2

8

KPSS P93

70

5.Grup (İnsan Kaynakları Grubu)

İnsan Kaynakları Yönetimi, Sosyal Güvenlik

2

8

KPSS P93

70

TOPLAM

18

72

Tablo 6: Sekreter Pozisyonu için Kontenjanlar

Unvan

Mezun Olunan Alan/Bölüm

Boş Pozisyon Sayısı

Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

Taban Puan

Sekreter

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

3

12

KPSS P93

70

Tablo 7: Diğer Unvanlar için Kontenjanlar

Unvan

Niteliği / Görev

Alanı

Hizmet Sınıfı

Mezuniyet

KPSS/EKPSS Puan Türü

Boş

Pozisyon Sayısı

Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

Taban

Puan

Cinsiyet

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Silahlı

GİH

Lise mezunu

KPSS P94 (Ortaöğretim)

3

12

70

Erkek

Destek Personeli (Hizmetli)

Temizlik

YH

7

28

70

Son sıradaki adayla eşit KPSS puanına sahip diğer adaylar da sınava çağrılır. Sözlü sınava girmeye hak kazananların İsimleri ile sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) www.ua.gov.tr internet adresinde duyurulacak olup, Sözlü Giriş Sınavına girmeye hak kazananlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SINAV KONULARI

 1. Denetçi, Uzman Yardımcısı, Avukat ve Mütercim pozisyonları için,

Sözlü sınav soruları Avrupa Birliği, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Proje Döngüsü Yönetimi, Ajansın görev alanına ait temel bilgilerden ve alım yapılacak pozisyonun gerektirdiği bilgi ve becerilerden oluşur.

 1. Büro Görevlisi ve Sekreter Pozisyonları için;

Sözlü sınav soruları genel kültür (tarih, coğrafya, vatandaşlık, güncel konular). Ajansın Görev alanına ait temel bilgiler ile alım yapılacak pozisyonun gerektirdiği temel bilgi ve becerilerden oluşur.

 1. Koruma ve Güvenlik Personeli ile Destek Personeli (Hizmetli) Pozisyonları için;

Sözlü sınav soruları genel kültür (tarih, coğrafya, vatandaşlık, güncel konular) ile alım yapılacak pozisyonun gerektirdiği temel bilgi ve becerilerden oluşur.

 1. SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI

Sözlü sınav, adayların;

 1. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

 1. Genel yetenek ve genel kültürü,
 2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayn puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, Giriş Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav İle ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar adayın giriş sınavı başarılı kabul edilir. Giriş sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

 1. DEĞERLENDİRME

Giriş sınavında başarılı olmak için sözlü sınavdan en az yetmiş puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması belirlenecektir. Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla merkezi sınav puanı yüksek olan, bunun eşit olması halinde diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak pozisyon sayısı kadar aday asil, atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla yarısına kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir. Giriş sınavı sonuçları Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir. Asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak ayrıca bildirilmeyecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden on iki ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Adaylar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde sınav sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz süresi içinde verilmemiş dilekçeler dikkate alınmaz. İtirazlar, itiraz süresinin dolmasından itibaren en geç 45 gün içerisinde Giriş Sınav Komisyonunca değerlendirilir. İtiraz sonuçları, itiraz edenlere dilekçelerinde belirttikleri iletişim bilgileri yoluyla bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir.

Sınavda başarılı olup da atanmaya hak kazandığı halde Ajansın internet sitesinde belirtilen süre içerisinde işe başlamak için müracaatta bulunmayanların atamaları yapılmayacaktır. Bunların yerine sınav başarı puanına göre yedek listeden aday çağrılacaktır. Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahî iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Ajansın www.ua.gov.tr internet sayfasından yapılacaktır. Sınavla ilgili her türlü soru ve sorun için [email protected] adresine e-posta yolu ile ulaşılabilecektir.

İlgililere saygıyla duyurulur.

Kaynak : Resmi Gazete

Editör: Resul AKA